Informacje prawne

Nota Prawna

Warunki Użytkowania serwisu https://www.arnikaboiron.pl („Serwis")

Niniejszy Serwis zostaje zaoferowany jego użytkownikom („Użytkownik”) przez Boiron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Poleczki 21, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152333, kapitał zakładowy w wysokości 10.099.000,- złotych, NIP 951-20-63-379, adres e- mail sekretariat@boiron.pl, telefon 22 702 66 70 [„Boiron”] lub podmioty powiązane z Boiron na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym z szczególności BOIRON spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 19 414 756 €, siedziba : 2 avenue de l’Ouest Lyonnais – 69 510 Messimy, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek RCS w Lyonie pod numerem 967 504 697 [„Podmioty Powiązane”].

Podczas odwiedzania Serwisu, należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz podanych niżej zasad. Dostęp i przeglądanie Serwisu są równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków korzystania z Serwisu. Boiron zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia, w każdym momencie, informacji udostępnionych w Serwisie w szczególności w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

Niniejsze Warunki Użytkowania regulują Państwa dostęp i korzystanie z Serwisu. Dodatkowe, szczególne warunki mogą ponadto obowiązywać w stosunku do konkretnych treści, danych, materiałów lub informacji zawartych w lub dostępnych poprzez Serwis („Treść”) oraz konkretnych treści, danych, materiałów lub informacji, które zostaną przez Państwa wprowadzone, wniesione lub opublikowane w Serwisie („Treści Użytkowników”) lub transakcji zawartych poprzez Serwis. Takie szczególne warunki mogą uzupełniać niniejsze Warunki Użytkowania i wyłącznie w konkretnie określonym zakresie, mogą zastąpić niniejsze Warunki Użytkowania, o ile takie szczegółowe warunki pochodzić będą od Boiron.

Serwis jest serwisem informacyjnym przeznaczonym do użytku publicznego. Serwis może zawierać reklamy produktów leczniczych.

Akceptacja Warunków Użytkowania

Uzyskując dostęp do Serwisu lub poprzez jego użytkowanie akceptują Państwo niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszystkie warunki zawarte w Serwisie. Jeżeli nie akceptują Państwo wszystkich tych warunków nie powinni Państwo uzyskiwać dostępu ani korzystać z Serwisu.

Zmiana Warunków Użytkowania

Niniejsze Warunki Użytkowania mogą być zmienione przez Boiron w dowolnym czasie. Zmienione Warunki Użytkowania obowiązują od chwili ich udostępnienia w Serwisie. Dostęp i użytkowanie Serwisu po jego udostępnieniu uznaje się za Państwa akceptację takich zmian. Zaleca się regularne przeglądanie wszelkich obowiązujących warunków. Inne serwisy internetowe Boiron mogą mieć własne warunki użytkowania obowiązujące w stosunku do tych serwisów.

Boiron zastrzega sobie prawo, wedle swojego wyłącznego uznania do usunięcia lub zmiany albo aktualizacji Serwisu lub Treści lub usunięcia Treści Użytkowników w dowolnym czasie bez zawiadomienia. Boiron zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmowy lub przerwania dostępu jakiejkolwiek osoby do Serwisu lub jakiejkolwiek jego części ze skutkiem natychmiastowym bez zawiadomienia oraz w dowolnym czasie i z istotnych powodów, w tym w szczególności związanych z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania, zmianami organizacyjnymi, administracyjnymi lub technicznymi, rozbudową lub ograniczeniem działania Serwisu, jakimkolwiek naruszeniem prawa przez Użytkowników, itp.

Dane osobowe

Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane będą wyłącznie w zakresie i w calu wskazanym w treści formuły zgody na przetwarzanie danych osobowych, jaką Użytkownik powinien zaakceptować, o ile pragnie korzystać z Serwisu w zakresie, który wymaga podania tych danych.

Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że w przypadku udostępnienia przez niego danych osobowych, administratorem tych danych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, („RODO”), będzie Boiron.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zażądania zaprzestania przetwarzania i zażądania ich przeniesienia do innego administratora, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową lub informatyczną Boiron lub inne podmioty, którym Boiron powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Boiron i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Boiron nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Czas przetwarzania danych może zostać wydłużony przez Boiron w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Jeżeli osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma pytania dotyczące ich przetwarzania, może skontaktować się ze specjalistą do spraw ochrony danych osobowych wskazanym przez Boiron.

Zastrzeżenia

Wszystkie informacje (a w szczególności tekst, obrazy, grafika, linki i inne materiały) w Serwisie zostają udostępnione w stanie, w jakim istnieją oraz w jakim są dostępne. Boiron i jej partnerzy, licencjodawcy i dostawcy oraz Podmioty Powiązane niniejszym wyłączają, w zakresie, w jakim jest to możliwe zgodnie z przepisami prawa, wszelkie oświadczenia lub zapewnienia, wyrażone i dorozumiane, a w szczególności gwarancję zbywalności, przydatności dla konkretnego celu, braku naruszeń w zakresie prowadzenia Serwisu lub Treści. Ani Boiron ani jej partnerzy, licencjodawcy i dostawcy, jak również Podmioty Powiązane nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń, że (i) Serwis spełni oczekiwania Użytkowników, (ii) Serwis będzie dostępny nieprzerwanie, terminowo, bezpieczny lub wolny od błędów, (iii) wyniki, które mogą zostać uzyskane w związku z użytkowaniem Serwisu (a w szczególności wszelkie informacje i materiały dostępne w Serwisie) będą prawidłowe, kompletne, rzetelne, wiarygodne lub że będą spełniały oczekiwania Użytkowników w innym zakresie.

Boiron i jej partnerzy, licencjodawcy i dostawcy, jak również Podmioty Powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu przerw w dostawie usługi Internetu lub braków w Internecie, sieci lub usług hostingowych oraz nie udzielają gwarancji, że Serwis lub usługi, które czynią Serwis dostępny lub że wiadomości elektroniczne wysyłane przez Boiron są wolne od wirusów lub jakichkolwiek innych szkodliwych elementów.

Wszelkie materiały ściągane lub uzyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Serwisu podlegają wyłącznemu uznaniu Użytkowników oraz ich ryzyku. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów (leków) w rozumieniu Kodeksu cywilnego i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.

Współautor

Poprzez dostarczenie jakichkolwiek Treści Użytkownika do Serwisu lub do Boiron (np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez strony internetowe Boiron), Użytkownicy zobowiązują się, że materiał będzie właściwy, odpowiedni i konstruktywny oraz że nie będzie zawierał niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe do publikacji, a w szczególności niczego co (1) mogłoby być zniesławiające lub krzywdzące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, (2) mogłoby spowodować szkodę wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia albo w inny sposób zniesławić lub napastować jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) może naruszyć jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (włącznie z prawem do prywatności lub upubliczniania), (4) ma charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, wulgarny lub zawierają pogróżki, (5) mogłoby być zakwestionowane pod względem kulturowym, etnicznym lub innym lub (6) mogłoby sugerować lub zachęcać do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.

Użytkownicy zobowiązani są do podjęcia wszelkich uzasadnionych starań w celu ustalenia istnienia wirusów w wysyłanych materiałach oraz usunięcia wszelkich wirusów lub innych elementów zanieczyszczających lub powodujących zniszczenia przed wysłaniem jakichkolwiek Treści Użytkownika. Zakazuje się przekazywania łańcuszków listowych, piramid finansowych, badań i prób pozyskania kontaktów poprzez Serwis. Zakazuje się ponadto podrabiania papierów listowych lub manipulowania identyfikatorami lub innymi danymi w celu ukrycia źródła jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika przekazywanych poprzez Serwis lub manipulowania obecnością Użytkowników w Serwisie. Ponadto Użytkownicy nie będą ingerować ani zakłócać stron, serwerów lub sieci Boiron lub Podmiotów Powiązanych i nie będą podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie wysokie obciążenie na infrastrukturę Serwisu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Boiron w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione.

W żadnym wypadku Boiron ani którykolwiek z jej partnerów, licencjodawców lub dostawców oraz Podmiotów Powiązanych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich, powiązanych, szczególnych, wynikowych lub warunkowych albo innych szkód będących skutkiem lub wynikających albo związanych z dostępem, użytkowaniem lub uniemożliwionym dostępem lub uniemożliwionym użytkowaniem niniejszego Serwisu, Treści lub Treści Użytkownika.

Jeżeli Użytkownicy mieszkają w kraju, w którym nie zezwala się na żadne z powyższych wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności lub którychkolwiek z zastrzeżeń i zapewnień określonych powyżej, takie wyłączenia lub ograniczenia ich nie dotyczą jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim dane wyłączenie lub ograniczenie jest zabronione. W takim przypadku dane wyłączenie lub ograniczenie będzie skuteczne w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa.

Wszelkie linki w Serwisie do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i nie wyrażamy żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co do rzetelności, terminowości, czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się w Serwisie i nie przyjmujemy żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

Prawa własności intelektualnej.

Elementy Serwisu zawierać mogą utwory, do których prawa autorskie przysługują (bądź, jako ich posiadaczowi, bądź jako licencjobiorcy) Boiron lub Podmiotom Powiązanym - w szczególności prawa autorskie przysługują tym podmiotom do znajdujących się w Serwisie fotografii, tekstów, haseł reklamowych, logotypów, animacji, obrazów, ilustracji, itd.

Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi.

Serwis jest przeznaczony wyłącznie do osobistego użytku. Powielanie, na jakimkolwiek nośniku, elementów Serwisu lub Serwisu, jako całości jest dopuszczalne z zastrzeżeniem wyłącznie osobistego użytku, który wyklucza jakiekolwiek wykorzystanie do celów reklamowych lub handlowych, oraz pod warunkiem nie usuwania jakichkolwiek ostrzeżeń dotyczących własności. Z wyjątkiem powyższego zapisu powielanie, przedstawianie, używanie lub zmiany, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, Serwisu lub jego części, bez uzyskania uprzedniej zgody Boiron, jest zabronione.

Nazwy produktów Boiron zamieszczone w Serwisie są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub są zastrzeżone przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Boiron.

Nazwy, logotypy, znaki towarowe, które pojawiają się w Serwisie podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie powielanie, odtwarzanie, używanie lub umieszczanie tych znaków bez uprzedniej zgody Boiron jest zabronione.

Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej

Użytkownicy zobowiązują się zwolnić Boiron, jej partnerów i dostawców, jak również Podmioty Powiązane oraz każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli prawnych, następców i cesjonariuszy z odpowiedzialności odszkodowawczej i obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i kosztów, które powstaną w wyniku umieszczenia, treści lub przekazu jakiejkolwiek wiadomości, danych, materiałów lub jakichkolwiek Treści Użytkownika, które zostaną udostępnione przez Użytkownika w Serwisie lub jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkowników niniejszych Warunków Użytkowania. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub postępowania prawnego spowodowanego jakąkolwiek wiadomością lub innymi Treściami Użytkownika, Boiron zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkowników oraz innych informacji, które Boiron może posiadać na ich temat, w sposób zgodny z przepisami prawa.

W przypadku jakiegokolwiek sporu z jednym lub większą liczbą Użytkowników, zwalniają oni Boiron, jej podmioty zależne, partnerów i dostawców oraz Podmioty Powiązane i każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli prawnych, następców i cesjonariuszy z roszczeń, żądań i szkód (faktycznych i pośrednich) jakiegokolwiek rodzaju, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

Serwis zawiera hiperłącza, które ułatwiają nawigację i wyszukiwanie dodatkowych informacji zawartych na innych stronach internetowych, które podlegają ciągłym zmianom, wobec czego Boiron nie może zapewnić stałej ich jakości i nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach.

Zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu treści oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, stanowiących zagrożenie lub niezgodnych z prawem, a także wszelkich treści, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowań wykazujących znamiona przestępstwa, pociągających do odpowiedzialności cywilnej lub które naruszałyby prawo w jakikolwiek sposób.

W przypadku, gdyby doszło do naruszenia zasad użytkowania Serwisu, Boiron przysługuje prawo:


  • natychmiastowego, czasowego lub stałego odebrania użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu lub usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez użytkownika w Serwisie;

  • przesłania użytkownikowi ostrzeżenia;

  • wszczęcia postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi o odszkodowanie w związku z dokonanym naruszeniem;

  • podjęcia wszelkich, innych działań prawnych przeciwko użytkownikowi.

Boiron będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami władzy w celu zapewnienia przestrzegania prawa w tym zakresie.

Boiron nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku możliwości dostępu i korzystania z Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przerywać lub powodować przerwania działania Serwisu w jakikolwiek sposób. Dostęp do produktów i usług zawartych w Serwisie może podlegać ograniczeniom.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą składać pod adres Boiron wskazany w niniejszych Warunkach Użytkowania.

Zamknięcie Serwisu

Boiron posiada wyłącznie prawo do zamknięcia Serwisu oraz jakiejkolwiek jego części z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym czasie bez zawiadomienia i zgody. Nie ponosimy wobec Użytkowników odpowiedzialności z tytułu niezachowania lub usunięcia jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika udostępnionych w Serwisie.

Rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki Użytkowania są rządzone i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Klauzula Salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, dane nieważne i nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, skutecznym postanowieniem, które będzie zgodne w najbliższym możliwym zakresie z zamiarem pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia będą skuteczne.

Cookies

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu, Boiron używa plików cookies. Są one niezbędne dla prawidłowego działania i wyświetlania Serwisu, przyczyniają się do poprawy jakości korzystania z Serwisu przez użytkowników, pomagają w prowadzeniu statystyk lub w wyborze reklamy dedykowanej. Klikając na zgodę na wykorzystywanie plików cookie użytkownik Serwisu zgadza się na zapisywanie wszystkich plików cookie na jego urządzeniu. Użytkownik może spersonalizować ustawienia, uzyskać więcej informacji oraz wycofać lub zmodyfikować zgodę w dowolnym momencie klikając odpowiednią ikonę w Serwisie lub przesyłając stosowną informację do Boiron. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z polityką cookies Boiron.

Brak zrzeczenia

Jeżeli Boiron nie wykona jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania nie stanowi to zrzeczenia się przez Boiron praw wynikających z Warunków Użytkowania. Ani otrzymanie jakichkolwiek środków przez Boiron, ani poleganie jakiejkolwiek osoby na działaniach Boiron nie zostaną uznane za stanowiące zrzeczenie się praw do jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania. Wyłącznie konkretne, pisemne zrzeczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Boiron wywiera opisany powyżej skutek prawny.

Prawo obowiązujące

Serwis podlega prawu polskiemu.